Przejdź do treści

Statut Klubu

Statut Stowarzyszenia – Morąski Klub Żeglarski “Keja”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Morąski Klub Żeglarski “KEJA”, zwany dalej w skrócie MKŻ “KEJA”.

§2

MKŻ “KEJA” ma osobowość prawną, jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Terenem działania MKŻ “KEJA” jest obszar województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dla właściwej realizacji swoich celów MKŻ “KEJA” może prowadzić działalność także poza granicami województwa Warmińsko-Mazurskiego, a nawet Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Siedzibą władz MKŻ “KEJA” jest miejscowość Bogaczewo 89A.

§5

MKŻ “KEJA” powołane jest na czas nieokreślony.

§6

MKŻ “KEJA” może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji i zrzeszeń prowadzących działalność statutową o podobnym charakterze.

§7

MKŻ “KEJA” jest organizacją samorządną, dobrowolną, prowadzącą działalność statutową na rzecz swoich członków, a także na rzecz ogółu społeczności i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych za wynagrodzeniem.

 1. MKŻ “KEJA” działa zgodnie z ustawą “prawo o stowarzyszeniach”, “o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” oraz niniejszym statutem.
 2. MKŻ “KEJA” zrzesza i reprezentuje interesy osób fizycznych i prawnych działających zgodnie z jego celami statutowymi.

Rozdział II

Cele i środki działania

§8

Celem MKŻ “KEJA” jest:

 1. Promocja, popularyzacja, aktywizacja i rozwój żeglarstwa we wszystkich jego formach oraz reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób.
 2. Wspieranie sportu, turystyki, rehabilitacji i rekreacji.
 3. Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego oraz żeglarstwa turystycznego.
 4. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowań problemami gospodarki morskiej i wodnej,.
 5. Propagowanie i pomoc w zakresie rozwoju rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie.
 6. Ochrona naturalnego środowiska wodnego, upowszechnianie jej oraz czynne wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe oraz społeczne.
 7. Ochrona interesów członków MKŻ “KEJA”.
 8. Organizacja imprez żeglarskich, szkoleń i kursów.
 9. Integracja środowisk żeglarskich.

§9

MKŻ “KEJA” urzeczywistnia swoje cele między innymi przez:

 1. Tworzenie warunków dla poszerzenia i zaspokajania zainteresowań żeglarzy oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu.
 2. Współdzielenie z instytucjami oraz organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, których działanie pomaga w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 4. Działanie na rzecz rozwoju i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa.
 5. Popularyzacja żeglarstwa wśród młodzieży.
 6. Szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich.
 7. Organizowanie żeglarskich imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§10

Członkowie MKŻ “KEJA” dzielą się na

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§11

 1. Członkami zwyczajnymi MKŻ “KEJA” są osoby fizyczne.
 2. Przyjęcie osób fizycznych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd MKŻ “KEJA” .

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Sejmiku MKŻ “KEJA” z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Brać czynny udział w imprezach MKŻ “KEJA” .
 3. Zgłaszać postulaty i wnioski.
 4. Korzystać z obiektów i urządzeń MKŻ “KEJA”.
 5. Korzystać z innych świadczeń i pomocy MKŻ “KEJA” .

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązki:

 1. Aktywnie działać na rzecz realizacji celów MKŻ “KEJA”.
 2. Brać czynny udział w działalności MKŻ “KEJA”.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 4. Regularnie i terminowo wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz MKŻ “KEJA”.

§14

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie działalności żeglarskiej.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd MKŻ “KEJA” na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego MKŻ “KEJA” i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania oraz ewentualny podział kompetencji.

§15

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz MKŻ “KEJA”.
 2. Uczestniczyć w sejmiku MKŻ “KEJA” z głosem doradczym.
 3. Otrzymywanie informacji o sytuacji MKŻ “KEJA”, jego pracach i podejmowanych decyzjach przez jego władze.
 4. Pomocy i porad MKŻ “KEJA”.
 5. Brania udziału w organizowanych przez MKŻ “KEJA” imprezach.

§16

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielenie pomocy MKŻ “KEJA” w realizacji jego statutowych zadań.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu MKŻ “KEJA”.
 3. Regularne wywiązywanie się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz MKŻ “KEJA”.

§17

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla MKŻ “KEJA”, żeglarstwa sportowego i turystycznego.
 2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Sejmik.

§18

Członek Honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez MKŻ “KEJA” bez opłat.

§19

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. Rezygnacji członka przynależności do MKŻ “KEJA” zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań członkowskich.
  2. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnej lub utraty osobowości prawnej.
  3. Wykluczenia członka z MKŻ “KEJA” (decyduje Zarząd MKŻ “KEJA”).
  4. Rozwiązania się MKŻ “KEJA”.
  5. Wykluczenia członka z MKŻ “KEJA” może nastąpić z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą części składek członkowskich lub niewywiązywania się z innych zobowiązań wobec MKŻ “KEJA” przez okres 6. miesięcy.

§20

W razie naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu lub uchwał MKŻ “KEJA”, Zarządowi przysługuje stosowne do okoliczności prawo:

 1. Zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie.
 2. Odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.
 3. Zawieszenie w prawach członka MKŻ “KEJA”.

Rozdział IV

Władze MKŻ “KEJA”

§21

 1. Władzami MKŻ “KEJA” są:
  1. Sejmik
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Do władz wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
 3. Wszystkie uchwały władz MKŻ “KEJA” zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

§22

W razie zaistnienia wakujących miejsc we władzach MKŻ “KEJA” , władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że: liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ⅓ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§23

 1. Najważniejszą władzą MKŻ “KEJA” jest Sejmik, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Sejmik zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd jeden raz w roku.

§24

Termin, miejsce i porządek dzienny Sejmiku MKŻ “KEJA” powinien być podany do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed datą Sejmiku.

§25

Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych, o ile drugi termin jest podany w zawiadomieniu.

§26

Sejmik nadzwyczajny może być zwołany:

 1. Uchwałą Zarządu MKŻ “KEJA”
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej MKŻ “KEJA” 
 3. Na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§27

W Sejmiku MKŻ “KEJA” biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 2. Z głosem doradczym:
  1. Członkowie wspierający
  2. Zaproszeni goście.

§28

Do kompetencji Sejmiku Zwyczajnego MKŻ “KEJA” należy:

 1. Uchwalanie kierunków i programu działania MKŻ “KEJA”.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz MKŻ “KEJA”.
 3. Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi MKŻ “KEJA”.
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie zmian w statucie MKŻ “KEJA”.
 6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się MKŻ “KEJA”  i przeznaczeniu jego majątku.
 7. Rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków MKŻ “KEJA”.
 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 9. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Rozdział V

Zarząd MKŻ “KEJA” 

§29

 1. Zarząd MKŻ “KEJA” składa się z 5. członków wybieranych przez Sejmik.
 2. Zarząd MKŻ “KEJA” składa się z:
  1. Komandora – przewodniczącego Zarządu.
  2. Zastępcy Komandora.
  3. Sekretarza.
  4. Skarbnika.
  5. Członka Zarządu.

§30

Do zakresu działania Zarządu MKŻ “KEJA” należy kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Realizowanie uchwał Sejmiku MKŻ “KEJA”.
 2. Kierowanie całokształtem działalności MKŻ “KEJA” zgodnie ze statutem.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami MKŻ “KEJA”.
 4. Reprezentowanie MKŻ “KEJA” na zewnątrz.
 5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami MKŻ “KEJA”.
 6. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
 7. Nadzorowanie i kontrola działalności członków zwyczajnych MKŻ “KEJA”.
 8. Wydawanie regulaminów wewnętrznych.
 9. Wykluczenie członka MKŻ “KEJA” .
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz MKŻ “KEJA”.

§31

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy do roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Komandor.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna MKŻ “KEJA”

§32

Komisja Rewizyjna MKŻ “KEJA” jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3. członków wybranych przez Sejmik w głosowaniu jawnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z: Przewodniczącego, Sekretarza i członka Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji we władzach MKŻ “KEJA”.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności MKŻ “KEJA”.
 2. Prawo zwołania Sejmiku w razie nie zwołania go przez Zarząd w statutowym terminie.
 3. Składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności na Sejmiku.

Rozdział VII

Majątek i fundusze MKŻ “KEJA”

§35

 1. Majątek MKŻ “KEJA” stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. Wpływy ze składek członkowskich.
  2. Subwencje i dotacje.
  3. Zapisy, darowizny, dobrowolne wpłaty.
  4. Wpływy z działalności statutowej.
  5. Świadczenia członków wspierających.
  6. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
  7. Wpływy ze zbiórek, sponsoringu oraz imprez publicznych.
  8. Dochody z działalności gospodarczej.

§36

 1. MKŻ “KEJA” może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w  odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej MKŻ “KEJA” jest: pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).
 3. Dochód z działalności gospodarczej MKŻ “KEJA” może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

§37

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych MKŻ “KEJA” wymagane jest współdziałanie Komandora lub Zastępcy KOmandora oraz Skarbnika lub członka Zarządu MKŻ “KEJA”.
 2. Uchwała zmierzająca do uszczuplenia majątku MKŻ “KEJA” wymaga akceptacji Sejmiku MKŻ “KEJA”.
 3. Do reprezentacji MKŻ “KEJA” na zewnątrz jest konieczny udział Komandora lub Zastępcy Komandora plus jeden z członków Zarządu.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie MKŻ “KEJA” 

§38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu MKŻ “KEJA” podejmuje Sejmik MKŻ “KEJA” zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby uprawnionych członków zwyczajnych.

§39

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w przypadkach przewidzianych Prawem o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) lub na podstawie Uchwały Sejmiku.

§40

Uchwała o rozwiązaniu się MKŻ “KEJA” może być podjęta większością ⅔ głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych.

§41

Uchwała o rozwiązaniu się MKŻ “KEJA” określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku MKŻ “KEJA”.